[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning

report_sample

ตัวอย่างแบบ ปพ.ต่างๆ (ตามหลักสูตร 2551) ที่ สพท.นนทบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดพิมพ์
-ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมฯ ต้น

 

  
ชื่อ

URL or Email


ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(Smilies)


----------------------------
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย

เจ้าของผลงาน : นางวลัยภรณ์ พงษ์ศิลป์ ครูชำนาญการ
พุธ ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 3286    จำนวนดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 15 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

 

 

 

ชื่อเรื่องวิจัย                              

 

 

ชื่อและนามสกุลผู้วิจัย

สถานที่ทำงาน

 

ปีที่ทำการวิจัย

ผู้เชี่ยวชาญ

รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย

โดยใช้หนังสือคำกลอน ชุดสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

นางวลัยภรณ์ พงษ์ศิลป์    ครูชำนาญการ

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต ๒

พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. นายบัณฑิตย์ กองกูล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

     การศึกษานนทบุรี เขต๒ 

๒. นางพวงเพ็ญ เลิศฤทธิ์ภูวดล ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต ๒ 

๓. นายเกษม กลัดแพ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน

      เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต๒

๔. นางเฉลียว ยาจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสตรีนนทบุรี              

    บางใหญ่(นนทกิจพิศาล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต๒    

 ๕. นางทรงศรี   นาคทับที ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียน                         

       ชุมชนไมตรีอุทิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต๒

๖. นางพรทิพย์ ไหลหรั่ง  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแก้วอินทร์-

     สุธาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต ๒

 

 

 

 

                                 บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์    

๑.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย                โดยใช้หนังสือคำกลอน ชุดสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐

๒.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้หนังสือคำกลอน ชุด  สระลดรูปและ             สระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

๓.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้หนังสือคำกลอน ชุด  สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

                ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต ๒ ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ ๒   ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๘๐ คนสำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒   โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี   เขต ๒ ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ ๒   ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๓๙ คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive   Sampling)

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา

                   การศึกษาครั้งนี้ผู้รายงานดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่  ๒   ปีการศึกษา ๒๕๕๑                       ใช้เวลา ๓๗ ชั่วโมง เป็นการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ๒ ชั่วโมง จัดกิจกรรมการเรียน                   การสอน ๓๕  ชั่วโมง

เนื้อหาสาระที่ใช้ในการศึกษา

              แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้หนังสือคำกลอน ชุด สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน ๕   เรื่อง   ๕   เล่ม  ดังนี้ เล่มที่ ๑ เรื่องช้างน้อยแสนซน    เล่มที่ ๒   เรื่อง แม่วัวกับอึ่งอ่าง   เล่มที่ ๓ เรื่องน้องเล็กเด็กดี  เล่มที่ ๔ เรื่องสองเกลอเจอกัน   เล่มที่ ๕ เรื่อง เจ้าโก๊ะกับโป๊ะไฟ  และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ๑ ชุด จำนวน ๓๐  ข้อ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึกแต่ละเล่ม ๕ ชุด ชุดละ ๑๐ ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน ๑๐ ข้อ  

ผลการศึกษาและพัฒนา

                         การดำเนินการสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้หนังสือคำกลอน ชุด  สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ครั้งนี้   ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

                         ๑. คุณภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและและการเขียนภาษาไทยโดยใช้หนังสือ                     คำกลอน ชุด สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                   ที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด และมีประสิทธิภาพเท่ากับ        ๘๗.๗๕/๘๖.๖๗ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ ๘๐/๘๐ แสดงว่า  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยใช้หนังสือคำกลอน ชุด สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑  และเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ในข้อที่ ๑

                         ๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑/๒โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก              เสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้หนังสือคำกลอน ชุด สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ ๑๒.๕๑  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ ๒๖.๑๐ คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า  ๑๓.๔๙ ร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ ๔๔.๙๖ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ  ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๒๕  ของคะแนนเต็ม และเมื่อนำคะแนนจากการทดสอบมาหาค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ  ๒.๒๔๓ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่น่าพอใจคือ ๐.๕๐ และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้  t-test  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ นั่นแสดงว่า        การเรียนจากแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้หนังสือคำกลอน ชุด สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ และเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ในข้อที่ ๒

                         ๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ   ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้หนังสือคำกลอน ชุด สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (๔.๖๖)   ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ และเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ในข้อที่ ๓ เช่นกัน

 

 

                  

__________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      Flash Over Was Here \\/\\/ HACKED\"\" Flash Over Was Here \\/\\/ HACKED\"\" Flash Over Was Here \\/\\/ HACKED\"\" Flash Over Was Here \\/\\/ HACKED\"\" Flash Over Was Here \\/\\/ HACKED\"\" Flash Over 26 / มิ.ย. / 2558
      mhdx 27 / ม.ค. / 2558
      ผลของการพัฒนาและการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน นิทานภาพ 6 / ม.ค. / 2554
      รายงานการพัฒนา การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม 6 / ม.ค. / 2554
      รายงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสวนสวยด้วยหินเทียมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 5 / ม.ค. / 2554
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ sarawut_bigbird@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

  

.
.